ZŠ Letovice

Volba povolání

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

- každý žák může odevzdat 2 přihlášky na SŠ

- přihlášky získají žáci ve škole ve čtvrtek 1.2.2018

- přihlášky na střední školu se odevzdávají nejpozději do 1. března 2018

- pořadí škol musí být stejné na obou přihláškách

- pořadí škol na přihláškách určuje kdy a kde bude žák konat přijímací řízení

- termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na 12. a 16. dubna 2018

- započítává se ten lepší výsledek z obou zkoušek


Přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2016/17

V 1. kole se mohou žáci dávat nejvýše 2 přihlášky (výjimka pro umělecké obory).
Na všechny SŠ i na učební obory zakončené maturitou se konají přijímací zkoušky z M a Čj - „jednotná zkouška".
Ředitelé SŠ mohou rozhodnout i o konání školní přijímací zkoušky.
Kritéria přijetí na SŠ stanoví ředitel SŠ (výsledek jednotné zkoušky, školní zkoušky, známky ze ZŠ, soutěže,..).
Žáci mohou konat jednotnou zkoušku na obou SŠ, pro přijetí na obě školy se započítává ten lepší výsledek.
Přihlášku podává zákonný zástupce žáka řediteli SŠ.
Výsledky přijímací zkoušky se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Uchazeč potvrdí svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Není možné vzít zápisový lístek zpět (pouze v případě uplatnění lístku na škole, která uchazeče vzala na odvolání).
Odvolat se je možno do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Termíny

 • Do 30. 11. 2016 - odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou (konzervatoře, sportovní gymnázia, obor Keramik,...)
 • Do 30. 11.2016 - předání zápisových lístků žákům hlásícím se na obory s talentovou zkouškou
 • 2.1. - 15.1.2017 - talentové zkoušky (na gymnáziích se sportovní přípravou do 15.2.2017), 15. - 31.1. 2017 - talentové zkoušky na konzervatořích
 • Do 1. 3. 2017 - odevzdání přihlášek na SŠ
 • Do 15. 3 .2017 - předání zápisových lístků žákům
 • 12.4. - 30. 4. 2017 - přijímací zkoušky
 • 12. 4.2017 - 1. termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro 4 -leté obory
 • 18. 4. 2017 - 1.termín jednotné zkoušky pro obory 6-letých a 8-letých gymnázií
 • 19. 4.2017 - 2. termín jednotné zkoušky pro 4-leté obory
 • 20. 4.2017 - 2. termín pro obory 6-letých a 8-letých gymnázií
 • 11.5.-12.5. - náhradní termíny jednotné zkoušky

Vážení rodiče,
základní škola Letovice pořádá jako každoročně setkání představitelů středních škol s žáky devátého ročníku a s jejich rodiči. Letos se toto setkání uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 8,00 hodin v budově školy na Komenského ulici. V době od 8,00 do 13,00 hodin budou žáci seznámeni s učebními či studijními obory, které budou otevřeny ve školním roce 2017/2018, s podmínkami přijímacího řízení, s možností uplatnění absolventů, s termíny Dnů otevřených dveří apod.
Po 14,00 hodině budete mít příležitost seznámit se s potřebnými informacemi o studiu na středních školách, a to formou burzy ve školní jídelně.
Na tuto prezentační akci Vás tímto srdečně zveme.


Přijímací řízení 2016/2017

První kolo přijímacího řízení - nejvýše přihlášky - do 1.3.2017 (do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2016).
Druhé a další kola přijímacího řízení - neomezený počet přihlášek - vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.
Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka.
Kritéria pro přijetí na střední školu
První kolo přijímacího řízení - vyhlášení podmínek pro přijetí - do 31. 1. 2017 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. 10. 2016). Po tomto datu se podmínky již nemohou změnit. Najdete je na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce střední školy.

Pokud škola rozhodne o konání přijímací zkoušky v prvním kole, musí ji uskutečnit v termínu od 12. 4. do 28. 4. 2017 a musí vyhlásit nejméně dva termíny pro její konání. Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte 14 dní před termínem zkoušky.
V oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát (tzn. na obou školách), přičemž se započítává lepší výsledek.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek
Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 2 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala na odvolání.

Zápisový lístek lze získat na základní škole nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

Odvolání
Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené.

Úplné znění novely školského zákona najdete na www.msmt.cz/dokumenty/zakony.


Informace:


• www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
• www.atlasskolstvi.cz/

 www.gwo.cz
www.istp.cz

www.ceskaskola.cz

www.mamenato.cz

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

http://www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.volbapovolani.cz

www.nuov.cz

www.uiv.cz
www.edu.cz
www.scio.cz

 

Aktuality

 • 25.07.2018
  NOTEBOOKY
  Služební NTB lze převzít v PC1 do 31.7.2018 v dopoledních hodinách.
 • 15.06.2018
  Mladý chemik
  Nejlepší Mladý chemik ČR pro rok 2018 je opět z Letovic.
 • 01.06.2018
  Třídní schůzky
  čtvrtek 7.6.: Třídní schůzky, přítomnost pedagogů do 16,30.
 • 30.05.2018
  Pozvánka
  Pozvánka pro rodiče žáků 1. tříd 2018/2019.
 • 29.05.2018
  Konkurzní řízení
  Konkurzní řízení na ředitele školy.
 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008