ZŠ Letovice

Speciální pedagog

Speciální pedagog: Mgr. Renata Kostlánová

Kontakty:

Konzultační hodiny: Út 15:00 - 15:30 nebo dle domluvy

 

OBLASTI PODPORY

Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním specializací v rámci pregraduálního studia a dalších příslušných výcviků nebo jiných vzdělávacích programů.
Školní speciální pedagog zachycuje děti, u nichž se vyskytuje riziko rozvoje SVP, pomáhá dětem, rodičům i učitelům tyto projevy kompenzovat. Soustředí se především na následující oblasti:

Předcházení vzniku problému (prevence), depistážní činnost
• Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně postižené, SPU, zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, žáky mimořádně nadané, žáky s hraničními problémy) a žáky s rizikovým chováním
• Účastní se na zápise budoucích prvňáčků
• Zachycuje rizikové skupiny dětí s podezřením na specifické poruchy učení a identifikuje potenciální problémy
• Zprostředkovává stimulační/rozvojové/socializační programy pro rizikové děti
• Spolupracuje s třídním učitelem, výchovným poradcem, ředitelstvím školy i s ostatními pedagogy zapojených do procesu vzdělávání
• Spolupracuje na primární prevenci poruch chování
• Připravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky depistáží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Formulace pravděpodobné příčiny problémů (činnost směřující k zajištění projevů
a příznaků potíží)

• Provádí speciálně pedagogické diagnostické činnosti v rámci školy
• Posuzuje intenzitu problému a doporučuje odborné vyšetření
• Posuzuje výchovné a vzdělávací potřeby žáka

Intervenční činnosti (cílená činnost s problémovým žákem)
• Realizuje individuální práci se žákem v rámci vyučování (realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních)
• Realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační se skupinou žáků mimo výuku
• Realizuje individuální činnosti s žákem za přítomnosti rodičů s následnou vzájemnou konzultací
• Připravuje podklady a participuje na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, spolupracuje a konzultuje postup s odborníky poradenských zařízení (PPP, SPC)
• Průběžně konzultuje s pedagogy a rodiči navržená podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a hodnotí jejich účinnost, navrhuje případné úpravy
• Průběžně komunikuje s rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
• Připravuje diagnostické činnosti, shromažďuje a analyzuje údaje o žákovi, vyhodnocuje a interpretuje výsledky vyšetření, záznamy o žácích
• Vytyčí hlavní problémy žáka, stanoví individuální plán podpory v rámci školy i mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)
• Zajišťuje individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační
• Připravuje a vyhodnocuje výsledky individuální a skupinové práce se žáky
• Upravuje školní prostředí, zajišťuje speciální pomůcky, didaktické a diagnostické materiály


Metodické a koordinační činnosti
• Koordinuje speciálně pedagogickou péči ve škole
• Realizuje doporučení a opatření ze zpráv odborného vyšetření
• Konzultuje s pedagogy přípravu a průběžné úpravy podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
• Poskytuje metodickou a didaktickou podporu pedagogům a asistentům pedagoga žáků zdravotně postižených, poskytuje informace v otázkách speciální pedagogiky
• Účastní se náslechů v hodinách u žáků se zdravotním postižením
• Připravuje a průběžně upravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
• Participuje na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů
• Účastní se na pracovních poradách školy a poradách vedení
• Pomáhá vytvářet zdravé školní prostředí

 

 

 

Aktuality

 • 25.07.2018
  NOTEBOOKY
  Služební NTB lze převzít v PC1 do 31.7.2018 v dopoledních hodinách.
 • 15.06.2018
  Mladý chemik
  Nejlepší Mladý chemik ČR pro rok 2018 je opět z Letovic.
 • 01.06.2018
  Třídní schůzky
  čtvrtek 7.6.: Třídní schůzky, přítomnost pedagogů do 16,30.
 • 30.05.2018
  Pozvánka
  Pozvánka pro rodiče žáků 1. tříd 2018/2019.
 • 29.05.2018
  Konkurzní řízení
  Konkurzní řízení na ředitele školy.
 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008