Informace ke vzdělávání žáků 1. stupně.

11.05.2020 00:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

Základní informace pro žáky 1. stupně a jejich rodiče k prezenční výuce.

Vážení rodiče žáků 1. stupně,
na základě vyjádření MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vás informuji o možnosti účasti žáků 1. stupně na pravidelném prezenčním vzdělávání formou výukových skupin od 25. 5. 2020. Vzhledem k potřebě zajistit organizaci tohoto vzdělávání vás žádáme o vyjádření, zda se vaše dítě této výuky zúčastní. Současně vyberte jednu z možností doby odchodu žáka ze školy: 11:35, 12:40, 13:40, 14:30. Tuto informaci zašlete třídnímu učiteli vašeho dítěte prostřednictvím EŽK (Bakaláři) do 18. 5., aby bylo možné vytvořit neměnné vzdělávací skupiny, do nichž ale nelze zařadit žáka později než k 25. 5. 2020. Obsahem vzdělávání bude především opakování, procvičování a prohlubování učiva. Nezbytnou součástí přihlášky je:
1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha)
2. Formulář způsobu odchodu žáka ze školy (viz příloha),

které žák předá vyučujícímu v den svého prvního vstupu do budovy školy.


Základní informace k dobrovolnému nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 dle metodiky MŠMT ze dne 30. 4. 2020


1. Žák při cestě do školy a ze školy dodržuje aktuální obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (nošení roušky, 2 m rozestupy osob).
2. Žák první den při svém nástupu do školy přinese vyplněné a podepsané zákonným zástupcem: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, Formulář způsobu odchodu žáka ze školy. Pokud tato prohlášení nepředloží, nebude mu vzdělávání umožněno.
3. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, ve výjimečných případech zákonným zástupcům.
4. Provozní doba školy: 7:45 - 15:00.
5. Začátek pravidelné dopolední výuky bude v 8:00, konec výuky v 11:35. Před začátkem výuky si žáky převezme pověřený pedagogický pracovník.
6. Odpolední zájmová část výuky pro žáky stejných skupin pouze v rámci 1. ročníku, 2. ročníku a 3. ročníku bude probíhat od 11:35.
7. Žák odchází domů dle zvoleného času ve formuláři (11:35, 12:40, 13:40, 14:30).
8. Ranní družina nebude poskytována.
9. Žáci budou rozděleni vedením školy do výukových skupin v max. počtu 15 osob, skupina bude obsazením neměnná až do 30. 6. 2020 (nelze přestoupit do jiné skupiny). Skupina může být vytvořena z žáků jedné třídy nebo i z žáků několika tříd (i z více ročníků).
10. Vyučující skupiny se může měnit jen v závislosti na organizačních potřebách školy.
11. Odhlášení žáka z výukové skupiny či jeho omluvení z docházky může provést pouze zákonný zástupce žáka zprávou třídnímu učiteli.
12. Obsahem výuky bude především opakování, procvičování a prohlubování učiva.
13. Pro žáky nedocházející na prezenční výuku bude i nadále pokračovat distanční výuka.
14. Škola je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem školy dezinfekčními prostředky a má nastavená hygienická opatření.
15. Škola nezajišťuje vybavení žáků hygienickými rouškami - je nutné, aby každý žák měl na každý den minimálně dva kusy a sáček na uložení roušky.
16. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí v prostorách školy roušky. Ve výukové skupině o nošení roušky rozhoduje vyučující dle charakteru činnosti.
17. Žáci budou dodržovat stanovená zvýšená hygienická a organizační pravidla, se kterými je seznámí vyučující.
18. V případě opakovaného porušování nastavených pravidel může být žák vyloučen z výukové skupiny.
19. Stravování od 25. 5. 2020 bude pouze pro žáky, kteří se v daném dni účastní prezenční výuky. Předpokládaná forma bude studený obědový balíček. Přihlásit se bude možné přes portál www.strava.cz .
20. Doporučujeme zákonným zástupcům zvážit, zda žák nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří do rizikové skupiny (viz Čestné prohlášení ...). Rozhodnutí o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách posuzujte s tímto vědomím.

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008