Vzdělávání žáků 6.-8. ročníku

29.05.2020 09:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

Základní informace pro žáky 6.-8. ročníku a jejich rodiče k prezenční výuce.

Vážení rodiče,
na základě vyjádření MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vás informuji o možnosti účasti žáků 6. - 8. ročníku na prezenčním vzdělávání formou konzultací od 8. 6. 2020. Vzhledem k potřebě zajistit organizaci tohoto vzdělávání vás žádáme o vyjádření, zda se vaše dítě této výuky zúčastní. Tuto informaci zašlete třídnímu učiteli prostřednictvím EŽK (Bakaláři) do pondělí 1. 6. 2020, aby bylo možné vytvořit výukové skupiny. Obsahem konzultací bude učivo z těchto předmětů: český jazyk, anglický jazyk, matematika. Předpokládáme, že výuka bude probíhat v jednotlivých ročnících jednou až dvakrát týdně, a to ve 3 blocích po 1,5 hodině v dopoledních hodinách (přibližně v rozmezí 8:00 - 13:15). O organizaci vzdělávání vás na základě počtu přihlášených žáků budou v dostatečném předstihu informovat třídní učitelé prostřednictvím EŽK. Nezbytnou součástí přihlášky je „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" (viz příloha), které žák předá ve škole v den svého prvního vstupu do budovy školy.

Základní informace k dobrovolnému nástupu žáků 6. - 8. ročníku od 8. 6. 2020

1. Žák při cestě do školy a ze školy dodržuje obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
2. Žák první den při svém nástupu do školy přinese vyplněné a podepsané zákonným zástupcem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud tohle prohlášení nepředloží, nebude mu vzdělávání umožněno.
3. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, ve výjimečných případech zákonným zástupcům.
4. Začátek a konec výuky bude žákům a zákonným zástupcům sdělen s dostatečným časovým předstihem pomocí systému EŽK (Bakaláři). Před začátkem výuky si žáky převezme pověřený pedagogický pracovník, po jejím skončení žáci odchází samostatně domů.
5. Žáci budou rozděleni do výukových skupin v max. počtu 15 osob. Vyučující skupiny se bude měnit v závislosti na vyučovacím předmětu a organizačních možnostech školy.
6. Omluvení z docházky může provést pouze zákonný zástupce žáka zprávou třídnímu učiteli.
7. Obsahem výuky bude učivo z předmětů ČJ, M, AJ. Lze absolvovat i konzultace z dalších předmětů po předchozí domluvě s vyučujícím daného předmětu.
8. Distanční výuka žáků 6. - 8. ročníku bude pokračovat nezávisle na vzdělávání ve výukových skupinách.
9. Škola je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem školy dezinfekčními prostředky a má nastavená hygienická opatření.
10. Škola nezajišťuje vybavení žáků hygienickými rouškami - je nutné, aby každý žák měl na každý den minimálně dva kusy a sáček na uložení roušky.
11. Žáci budou dodržovat stanovená zvýšená hygienická a organizační pravidla, se kterými je seznámí vyučující.
12. V případě opakovaného porušování nastavených pravidel může být žák vyloučen z výukové skupiny.
13. Školní jídelna bude v provozu od 8. 6. 2020. Odebrat oběd ve formě studeného balíčku budou moci pouze ti žáci, kteří se dostaví v daný den na prezenční výuku, dle vypsaného rozvrhu pro jejich výukovou skupinu. Přihlášení oběda proveďte přes portál www.strava.cz

 

 

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008