Vzdělávání žáků třídy 1.P, 2.P

29.05.2020 13:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

Základní informace pro žáky třídy 1.P a 2.P a jejich rodiče k prezenční výuce.

Základní informace k dobrovolnému nástupu žáků třídy 1.P zřízené podle § 16, odst. 9 od 8. 6. 2020


1. Žák při cestě do školy a ze školy dodržuje aktuální obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (nošení roušky, 2 m rozestupy osob).
2. Žák první den při svém nástupu do školy přinese vyplněné a podepsané zákonným zástupcem: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, Formulář způsobu odchodu žáka ze školy. Pokud tato prohlášení nepředloží, nebude mu vzdělávání umožněno.
3. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, ve výjimečných případech zákonným zástupcům.
4. Provozní doba školy: 7:45 - 15:00.
5. Začátek pravidelné dopolední výuky bude v 8:00, konec výuky v 11:35. Před začátkem výuky si žáky převezme pověřený pedagogický pracovník.
6. Odpolední zájmová část výuky pro žáky stejné skupiny bude probíhat od 11:35 do 14:30.
7. Žák odchází domů dle zvoleného času ve formuláři (11:35, 12:40, 13:40, 14:30).
8. Ranní družina nebude poskytována.
9. Odhlášení žáka z výukové skupiny či jeho omluvení z docházky může provést pouze zákonný zástupce žáka zprávou třídnímu učiteli.
10. Obsahem výuky bude především opakování, procvičování a prohlubování učiva.
11. Pro žáky nedocházející na prezenční výuku bude i nadále pokračovat distanční výuka.
12. Škola je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem školy dezinfekčními prostředky a má nastavená hygienická opatření.
13. Škola nezajišťuje vybavení žáků hygienickými rouškami - je nutné, aby každý žák měl na každý den minimálně dva kusy a sáček na uložení roušky.
14. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí v prostorách školy roušky. Ve výukové skupině o nošení roušky rozhoduje vyučující dle charakteru činnosti.
15. Žáci budou dodržovat stanovená zvýšená hygienická a organizační pravidla, se kterými je seznámí vyučující.
16. V případě opakovaného porušování nastavených pravidel může být žák vyloučen z výukové skupiny.
17. Stravování bude pouze pro žáky, kteří se v daném dni účastní prezenční výuky. Předpokládaná forma bude studený obědový balíček. Přihlásit se bude možné přes portál www.strava.cz .
18. Doporučujeme zákonným zástupcům zvážit, zda žák nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří do rizikové skupiny (viz Čestné prohlášení ...). Rozhodnutí o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách posuzujte s tímto vědomím.


 

Základní informace k dobrovolnému nástupu žáků 2.P třídy zřízené podle § 16, odst. 9 od 8. 6. 2020

1. Výuka bude probíhat formou konzultací v úterý, středu a čtvrtek vždy od 8.00 hodin do 9.30 hodin. Žáci budou rozděleni do tří skupin. Složení skupin je neměnné. Uvedený den je třeba dodržet.
2. Žáci se v osm hodin shromáždí před hlavním vchodem školy. Musí mít roušku. V osm hodin si žáky osobně vyzvedne vyučující a odvede je do třídy. U skříněk se přezují. Každý žák bude sedět v jedné řadě lavic tak, aby žáci měli mezi sebou 2 m rozestupy.
3. Žák první den nástupu do školy přinese vyplněné a podepsané zákonným zástupcem: Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Ti z rodičů, kteří nemají možnost si formulář vytisknout, musí přijít osobně s žákem před školu a tam toto prohlášení podepíší třídní učitelce. Pokud toto prohlášení žák nepředloží, nebude mu vzdělávání umožněno.
4. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, zákonný zástupce by s dítětem neměl do školy vstoupit.
5. Po ukončení výuky se žáci přezují a vyučující je zase odvede ke hlavnímu vchodu.
6. V prostorách školy a třídy musí mít žáci roušku. Jakmile budou sedět v lavici, roušku mít nemusí.
7. Žáci si s sebou vezmou do školy pouze pití.
8. První den příchodu do školy si všichni přinesou všechny sešity s domácími úkoly.
9. Pro žáky nedocházející na konzultace, bude opět probíhat distanční výuka.
10. Škola je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem školy dezinfekčními prostředky a má nastavená hygienická opatření.
11. Škola nezajišťuje vybavení žáků hygienickými rouškami.
12. Všichni žáci i zaměstnanci nosí v prostorách školy roušku.
13. Žáci musí dodržovat stanovená zvýšená hygienická a organizační pravidla, se kterými budou seznámeni.
14. Doporučujeme všem zákonným zástupcům zvážit, zda žák nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří do rizikové skupiny.

 

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008