Podpora žáků se specifickými potřebami


Efektivní podpora dětí a žáků se speciálními potřebami z Letovic a okolí

  • Zahájení projektu:1.7.2009
  • Ukončení projektu: 30.6.2012
  • Rozpočet projektu: 3 656 840 Kč

V průběhu projektu byly vytvořeny nové produkty, které napomáhají a dále budou napomáhat při pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami:

Stručný obsah projektu:

ZŠ Letovice ve spolupráci s partnery (spádové málotřídní školy a mateřské školy) hodlají odbornou a adresnou činností snižovat pravděpodobnost vzdělávacího a sociálního selhávání žáků během povinné školní docházky a zároveň je odborně i osobnostně připravit na celoživotní vzdělávání

Partneři projektu: 

ZŠ a MŠ Křetín

ZŠ a MŠ Vísky

ZŠ Sulíkov

ZŠ Nýrov

ZŠ a MŠ Deštná

MŠ Letovice Komenského

MŠ Letovice, Třebětín

MŠ Letovice, Čapkova

Kontaktní osoby projektu:

Mgr. Iva Bajerová, zástupkyně ředitele,
RNDr. Marta Makovská, zástupkyně ředitele,
Mgr. Renata Kostlánová, speciální pedagog,

Oblast podpory dětem a žákům je rozložena do čtyř oblastí:

1. Logopedická péče.
Cílem logopedické podpory je odstranění nebo snížení potíží ve výslovnosti.
 
2. Péče o děti se specifickými poruchami učení nebo s riziky těchto poruch.
Cílem této podpory je odstranění nebo snížení projevených vzdělávacích potíží způsobených specifickou poruchou učení.
 
3. Péče o žáky se sociokulturním znevýhodněním.
Cílem této podpory je kompenzace konkrétního znevýhodnění a tím vytváření předpokladů jak pro školní úspěšnost, tak i pro celkový osobnostní růst dítěte.

4. Péče o mimořádně nadané žáky.
Cílem této podpory je plně využít nadání žáka pro celkový osobnostní růst dítěte.


Průběžné naplňování projektu k 31.12.2010


Logopedická péče

V této oblasti se do projektu zapojilo pět škol: ZŠ a MŠ Vísky, ZŠ a MŠ Deštná, MŠ Čapkova, MŠ Třebětín a ZŠ Letovice. O nápravu vad výslovnosti dětí a žáků se v těchto předškolních a školních zařízeních stará pět kvalifikovaných logopedů a dvě proškolené logopedické asistentky.
O potřebě a důležitosti této péče jistě není pochyb, dokazují to i počty podpořených dětí. Celkem bylo podpořeno již 114 dětí a žáků.
V dalším období máme v plánu rozšířit logopedickou péči na další partnerskou školu.
K dobré práci logopedů a logopedických asistentek je potřeba i speciální vybavení. Díky tomuto projektu jsme mohli jednotlivá pracoviště vybavit základními pomůckami, jako jsou logopedická zrcadla, logopedické sondičky a vhodné metodické materiály.
Dobré výsledky práce v této oblasti projektu jsou viditelné a v řadách letošních prvňáčků i dobře „slyšitelné". 

 
Péče o děti se specifickými poruchami učení nebo s riziky těchto poruch

Před zahájením práce v této oblasti bylo potřeba na všech partnerských školách provést podrobný průzkum a vyhledat děti s těmito problémy. Na základě doporučení PPP nebo podle výsledků testů rizika specifických poruch učení jsme v této oblasti dosud podpořili 136 žáků ze ZŠ Křetín, ZŠ Deštná, ZŠ Sulíkov a ZŠ Letovice. O pomoc dětem se zvládnutím a nápravou poruch učení se stará speciální pedagog a šest proškolených dyslektických asistentek. Díky projektu bylo možné všem pedagogům zapojeným do této práce zakoupit vybavení, čímž je práce pro žáky zajímavější, pestřejší a přitažlivější.
Výsledky se v této oblasti nedosahují rychle ani lehce, ale můžeme říct, že práce pedagogů a snaha zapojených žáků má už své dílčí úspěchy. Z kontrolních zpráv pedagogicko-psychologické poradny i z práce žáků ve vyučovacích hodinách vyplývá, že se výukové problémy těchto žáků daří částečně, a u některých i zcela, kompenzovat.

 Pomoc dětem a žákům se sociokulturním znevýhodněním

Od doby zahájení realizace projektu byl kromě provedení úvodního monitoringu v této oblasti, tedy vybrání žáků, kteří tuto pomoc potřebují, a lektorů, kteří tuto pomoc realizují, proveden obrovský kus práce. Během uplynulého období byli do projektu zařazeni 24 žáci z různých důvodů: opakování ročníků z důvodu nízkého sociokulturního zázemí, výchova žáka u prarodičů v problémovém sociálním prostředí, přestěhování žáka a jeho následné začleňování do výchovně-vzdělávacího procesu na naší škole s problémem přechodu k výuce jiného cizího jazyka, podprůměrné rozumové předpoklady žáků, málo inspirující či přímo problematické rodinné zázemí, zařazení žáka s vývojovou poruchou chování, žáků s nevytvořenými odpovídajícími přístupy k plnění povinností, začlenění žáků s nestabilním rodinným prostředím často v kombinaci s diagnostifikovanými specifickými poruchami učení.
Během práce lektorů s žáky, podílelo se na ní celkem 11 pedagogů, došlo ve většině případů k navázání jejich vzájemných užších kontaktů a v souvislosti s tím i ke zlepšení přístupu žáků k plnění školních povinností. Při práci lektoři současně využívali možnosti korigovat a ovlivňovat chování žáků.
Při realizaci projektu dochází rovněž k nejrůznějším problémům a samozřejmě i k ukončení práce s žákem z důvodu jak jeho nezájmu o práci, tak i nezájmu rodiny se školou v této oblasti spolupracovat.
Celkově lze však hodnotit výsledky realizace tohoto projektu do současné doby jako velmi přínosné jak ve výchovné, tak vzdělávací oblasti.

 


Podpora mimořádně nadaným žákům

 

 Realizace tohoto projektu začala vytipováním mimořádně nadaných žáků. Jedním z nich byl talentovaný žák, který v matematice pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu. Lze říci, že v minulém školním roce se činnost s těmito žáky soustředila prakticky do tří oblastí: matematiku, přírodopis a chemii a zaměřila se zejména na přípravu žáků k soutěžím. V letošním roce se péče o nadané žáky zaměřila kromě tří výše uvedených oblastí ještě na oblast českého jazyka a podílí se na ní 10 pedagogů. Všichni žáci zapojení do této péče, celkem jich je 34, jsou svými lektory vedeni k takové systematické a pravidelné přípravě, aby se zvyšovala úroveň jejich teoretických znalostí a praktických dovedností.
Samozřejmě i v této oblasti dochází k ukončení podpory některých žáků, neboť vysoké nároky na talentované žáky zapojené do projektu naráží u některých na potíže s jejich vytrvalostí, volním úsilím a pracovitostí. Většina vybraných žáků přistupuje však k této práci velmi zodpovědně, o čemž svědčily vynikající výsledky žáků v okresních kolech biologických, chemických i matematických soutěží, přičemž celkově čtyři žáci se probojovali i do krajských kol a stali se jejich úspěšnými řešiteli. 


Edukativně stimulační skupiny

Řešení problému přechodu z mateřské školy do základní školy, předcházení školního selhávání, včasná identifikace problémů, kvalitní spolupráce pedagogů základní školy a mateřských škol nás vedlo k „Edukativně stimulačním skupinám". Do projektu jsou zapojeny všechny MŠ z Letovic. Program je rozvržen do 10 lekcí, každá lekce má asi hodinové trvání. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj:
- jemné motoriky
- řeči, myšlení
- sluchového vnímání - sluchová diferenciace, paměť, analýza, syntéza, vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči
- zrakového vnímání - zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
- prostorové, pravolevé orientace, orientace v čase
- početních představ

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Přítomnost rodičů je velmi důležitá:
- náplň lekcí je motivací a radou
- získává náměty pro práci s dítětem
- vidí dítě při práci a má možnost srovnání s ostatními
- naučí se s dítětem lépe komunikovat a spolupracovat
- stává se pomocníkem svému dítěti
- společně strávený čas s dítětem

Se skupinkou pracují dva lektoři. Jedním je paní učitelka kmenové mateřské školy a druhým pak paní učitelka nebo pan učitel z prvního stupně základní školy.

Pro pedagoga je tento typ práce velmi hodnotný:
- z hlediska diagnostiky
- poznává dítě v situaci bližší realitě každodenního života
- poznává způsob interakce rodič - dítě
- sleduje motivovanost k práci s dítětem

Program má hodnotu depistážní a preventivní. Pomáhá vyhledat děti s oslabenými předpoklady pro školní práci, s potencionálně specifickými výchovně - vzdělávacími potřebami, děti nadané i děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Rodiče lze vhodnou formou seznámit s tím, jaké potíže mohou nastat při výuce. Tímto se významně podílíme na prevenci školního neúspěchu a jeho nepříznivých důsledků na vývoj osobnosti dítěte.Práce školního speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním specializací v rámci pregraduálního studia a dalších příslušných výcviků nebo jiných vzdělávacích programů.
Školní speciální pedagog zachycuje děti, u nichž se vyskytuje riziko rozvoje SPU, pomáhá dětem, rodičům i učitelům tyto projevy kompenzovat. Soustředí se především na následující oblasti:

Předcházení vzniku problému
- Zachycení rizikové skupiny dětí s podezřením na SPU a identifikace potenciálních problémů
- Zprostředkování stimulačních/rozvojových programů pro děti s SPU
- Spolupráce s třídním učitelem, výchovným poradcem, zástupkyní ředitele školy
- Spolupráce se ZŠ Deštná, Sulíkov, Křetín (jednorázová diagnostika žáků s SPU)
- Spolupráce s mateřskými školami - realizace projektu ESS

Formulace pravděpodobné příčiny
- Speciálně pedagogická diagnostická činnost v rámci projektu Efektivní podpora dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami z Letovic a okolí
- Posouzení intenzity problému a doporučení odborného vyšetření
- Posouzení vzdělávacích potřeb žáka

Cílená činnost s problémovými žáky
- Realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytnutí reedukační péče žákům se speciálně vzdělávacími potřebami
- Skupinová činnost v rámci vyučování (činnost reedukační, kompenzační, stimulační)
- Individuální činnost v rámci vyučování (činnost reedukační, kompenzační, stimulační) - opakovaná intervence
- Realizace individuální činnosti za přítomnosti rodičů - jednorázová diagnostika
- Tvorba kompenzačního nebo motivačního programu pro žáky s SPU

Metodická podpora vzdělávání
- Využití metodické podpory poradenského zařízení, poskytnutí pedagogickým pracovníkům zapojených škol metodickou pomoc a informace v otázkách speciálně vzdělávacích potřeb
- Zprostředkování programů DVPP pro personál školy v oblasti péče o postižené žáky
- Vybavení zapojených škol vhodnými kompenzačními pomůckami, materiály a reedukačními programy na PC (DysCom 3.1)
- Doporučení vhodných seminářů a školení pro pedagogy

Cílem speciálního pedagoga je pomoci dětem, aby zvládaly řešení školních i životních situací, zmírnit problémy při přechodu dětí na II. stupeň a zamezit vytváření pseudoproblémů. Protože s problémy přicházejí děti již z předškolního věku, byl zahájen program edukativně stimulačních skupinek, který zajišťuje adaptaci dětí na školní prostředí, učení vzájemné spolupráci rodič - dítě, popřípadě podchycení problému a jeho včasné řešení. Rodič má jedinečnou možnost sledovat své dítě při vedené činnosti a při práci v kolektivu.

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008