Autoevaluace školy

Vlastní hodnocení  školy na ZŠ Letovice

 

Vlastní evaluací školy chápeme jako zpětnovazební mechanismus, který umožňuje objektivní a včasné zjištění úrovně naplňování školou stanovených cílů.

 

Cíle vlastního hodnocení školy:

Základním cílem  provádění autentického vlastního hodnocení školy je získávat včasné a objektivní informace o rozhodujících indikátorech kvality školy, což znamená soustředit se na následující oblasti:

 • úroveň kvality vzdělávání v jednotlivých sledovaných vzdělávacích oblastech
 • úroveň zajištění podnětného, vstřícného a bezpečného prostředí ve škole

 

Oblasti vlastního hodnocení:

 

 • úroveň kvality vzdělávacího procesu:

                        v oblasti  předmětů matematiky, český jazyk, anglický jazyk

                        v oblasti předmětů naukového charakteru

                        v oblasti předmětů výchovného charakteru

                        v oblasti péče o nadané žáky a žáky se specifickými poruchami učení a chování

                                              

 • klima školy

                        v oblasti respektování a dodržování pravidel jednání a chování

                        v oblasti způsobu řešení výchovných problémů

                        v oblasti komunikace uvnitř školy a se zákonnými zástupci žáků

 

Kriteria vlastního hodnocení:

 • pro hodnocení úrovně  vzdělávacího procesu:

                        přidaná hodnota v předmětech M,ČJ a AJ

                        kvalita vyučovacího procesu v předmětech naukového charakteru (názornost, strukturovanost, důraz na dovednostní prvky)

                        míra činnostního zapojení žáků v předmětech výchovného charakteru

                        účast a výsledky žáků v soutěžích

                        míra, příčiny a řešení selhávání  žáků ve  vzdělávacích oblastech

 

 • pro hodnocení úrovně klima školy

                          stupeň dodržování pravidel jednání a chování ve škole

                          efektivita řešení výchovných problémů

   vyhodnocování četnosti závažných přestupků a následných výchovných opatření

 

Formy vlastního hodnocení:

 

 • Vlastní hodnocení školy – dokument, který vypracovává ředitel školy (vyhláška MŠMT č.15/2004) v období  dvou roků
 • Výroční zpráva školy - dokument, který vypracovává ředitel školy za každý školní rok
 • Vyhodnocení úrovně plnění očekávaných výstupů za 1. období 1. stupně -  provádí Úsekové metodické sdružení 1. stupně (3. ročník, červen)
 • Vyhodnocení úrovně plnění očekávaných výstupů za 1. stupeň - provádí zástupce ředitele pro 1. stupeň (5. ročník, červen)
 • Vyhodnocení úrovně plnění očekávaných výstupů za 2. stupeň - provádí zástupce ředitele pro 2. stupeň (9. ročník, červen)
 • Vyhodnocení úrovně péče o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - provádí výchovný poradce a  speciální pedagog (červen)
 • Vyhodnocení klimatu školy -  provádí ředitel školy  (červen)
 • Vyhodnocení úrovně plnění výstupů v ŠVP v jednotlivých předmětech - provádí jednotlivá metodická sdružení (červen)
 • Zprávy třídních učitelů o úrovni vzdělávacích a výchovných cílů na čtvrtletních pedagogických radách

 

Nástroje vlastního hodnocení:

 

 • Dotazníková šetření pro žáky , rodiče a učitele (např. Mapa školy).
 • Průběžné hodnocení naplňování výstupů témat, tématických celků, předmětů a oblastí  ze strany jednotlivých vyučujících.
 • Hospitační činnost, soustavné pozorování a průběžné hodnocení vedením školy.
 • Testování žáků standardizovanými testy (např. Cermat, SCIO, Kalibro)  v oblasti matematiky, českého a anglického jazyka.
 • Rozbory řešení výchovných a vzdělávacích problémů .
 • Účast žáků v soutěžích, zájem žáků o volitelné předměty.
 • Využití školou vytvořených didaktických testů (např. čtvrtletních prací) za účelem vyhodnocení míry naplňování obecných vzdělávacích cílů stanovených pro jednotlivé  předměty.

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008