Volba povolání


Vážení rodiče,
Základní škola Letovice pořádá jako každoročně setkání představitelů středních škol s žáky devátého ročníku a s jejich rodiči. Letos se toto setkání uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 8,00 hodin v budově školy na Komenského ulici. V době od 8,00 do 13,00 hodin budou žáci seznámeni s učebními či studijními obory, které budou otevřeny ve školním roce 2020/2021 s podmínkami přijímacího řízení, s možností uplatnění absolventů, s termíny Dnů otevřených dveří apod.
V době od 14.00 hod. do 15.00 hod.budete mít příležitost seznámit se s potřebnými informacemi o studiu na středních školách, a to formou burzy ve školní jídelně.
Na tuto prezentační akci Vás tímto srdečně zveme.


Informace k přihláškám na SŠ
Přihlášky se odevzdávají na SŠ do 1. 3. 2020 (a to nejlépe osobně na ředitelství SŠ)
• V případě zasílání přihlášek poštou je vhodné volit doporučený dopis
• Obě přihlášky se vyplňují stejně (jako přes kopírák), nezaměňovat pořadí škol
• Pořadí škol na přihlášce nevypovídá nic o žákově preferenci, ale pouze stanoví termín přijímacích zkoušek - na 1. školu v 1. termínu, tj. 14. 4. 2020, na 2. školu v 2. termínu, tj. 15. 4. 2020
• Potvrdit přihlášku lékařem až po vyplnění přihlášky
• Zda je nutné potvrzení od lékaře, zjistíte v Atlase školství, příp. na webových stránkách střední školy
• Kód oboru zjistíte v Atlase školství, příp. na webových stránkách střední školy
• K přihlášce je možno přiložit výsledkové listiny ze soutěžíPřijímačky - co musím vědět - školní rok 2019/2020

Hlásím se do maturitního oboru
Od školního roku 2016/2017 se změnila organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení povinné jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání.

 

Jednotná přijímací zkouška povinně
Pokud chceš studovat maturitní obor, budeš muset vykonat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky formou písemných testů.
Když se hlásíš do dvou maturitních oborů, vykonáš zkoušky dvakrát. Výhodou ale je, že se ti do hodnocení započítá vždy ten lepší výsledek.
Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je také vyhodnocuje.
Jednotné testy se tě netýkají, jestliže chceš zkusit maturitní obor s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 nebo umělecký obor v konzervatoři.
Hlásíš se na Gymnázium se sportovní přípravou? I když se také řadí do oborů s talentovkami, jednotnou zkouškou musíš projít.
Pro jednotnou zkoušku stanovuje dva termíny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V prvním termínu vykonáš zkoušku ve škole, kterou uvedeš v přihlášce na prvním místě. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí.
Odevzdání přihlášky - do 1.3.2020 (u škol s talentovou zkouškou - do konce listopadu 2019)!!!!
(předtištěné přihlášky obdrží žáci u vých. poradkyně)

Školní přijímací zkouška
Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může škola organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, např. z dalších předmětů. V takovém případě bys vykonával/a zkoušky ve dvou dnech, lépe řečeno možná i ve čtyřech, když se přihlásíš do dvou škol.
Konkrétní informace, jak je to u tvého oboru, najdeš na kartě příslušné školy v sekci Kam na školu.
Pokud školní zkoušku do oboru škola vyhlásí (může, ale nemusí), ředitel určí dva volitelné termíny pro její vykonání. Vybereš si jeden z těchto termínů, ale pozor, musíš jej napsat do přihlášky.

Termíny pro první kolo přijímacího řízení
Ve stanoveném období pro první kolo projdeš jak jednotnou, tak případně i školní přijímací zkouškou.
Výjimkou jsou 4, 6 a 8letá sportovní gymnázia, kdy talentové zkoušky proběhnou na počátku roku, ale jednotná zkouška, případně školní zkouška, se konají v termínech společně s dalšími obory.

2. ledna - 15. února 2020 talentové zkoušky

 1. termín přijímacích zkoušek - 14. dubna 2020 , 2. termín 15. dubna  2020 - 4leté obory (gymnázia a odborných škol),

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky, které platí pro všechny obory:
1. termín 13. května 2020 
2. termín 14. května 2020

Kritéria přijímacího řízení - vyhlášení a hodnocení
O kritériích, tedy, co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho, a jak se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy.
S kritérii a způsobem bodového hodnocení se seznámíš na webových stránkách konkrétních škol, a to nejpozději:

do 31. října 2019 pro obory s talentovou zkouškou a umělecké obory v konzervatořích,
do 31. ledna 2020 pro ostatní obory.

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, výsledky školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena.
Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky.
Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % a u oborů gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Když se přihlásíš do dvou maturitních oborů a jednotnou zkoušku tak vykonáš dvakrát, vždy se ti započítá ten lepší výsledek.

Jak to u zkoušek dopadlo
Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději do 2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí.
Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby:
Písemné oznámení dostaneš pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře tvůj druhý výběr. Kdyby nevyšel ani ten, zkusíš to ve druhém kole přijímaček. 

Rozhodnutí o přijetí nečekej písemně. Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.
Jestliže uspěješ v obou školách, je na tobě, kterou si vybereš.

Přijetí a povinný zápis ke studiu
Svůj zájem o studium potvrdíš tak, že řediteli střední školy odevzdáš zápisový lístek. Jde o povinný krok, který je nutné udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Když lístek nepředáš, vzdáváš se svého práva přijetí, např. nastupuješ do druhé školy a lístek jsi odevzdal/a tam. Podání zápisového lístku se týká pouze denní formy vzdělávání.

Jeden tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole.
Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.
Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.
Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.


 


Informace:


• www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
• www.atlasskolstvi.cz/

 www.gwo.cz
www.istp.cz

www.ceskaskola.cz

www.mamenato.cz

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

http://www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.volbapovolani.cz

www.nuov.cz

www.uiv.cz
www.edu.cz
www.scio.cz

 

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008