Údaje o škole

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. 9. 2020 je ve všech vnitřních prostorách školy nařízeno od pátku 18. 9. 2020 povinné nošení roušek či respirátorů.
Žáci si přinesou do školy 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Toto opatření se nevztahuje na:

Základní škola Letovice je plně organizovanou základní školou, kterou zřizuje Město Letovice. Školu navštěvují žáci z Letovic a z dalších 15 samostatných obcí severní části okresu Blansko. Celkem 81 zaměstnanců školy zajišťuje vzdělávání pro více než 800 žáků. Z takto velkého počtu je zřejmé, že ve škole jsou zastoupeni žáci, kteří vykazují různý stupeň nadání, mají různé osobní zájmy a přicházejí z rozmanitého sociálního zázemí. Nadaným žákům škola dlouhodobě poskytuje možnost rozvíjet svůj vzdělanostní potenciál prostřednictvím volitelných i nepovinných předmětů, přípravou a účastí na široké škále soutěží. Žáci mají možnost zapojovat se do zahraničních projektů. Žákům se vzdělávacími i výchovnými obtížemi poskytují pedagogové podporu dle jejich individuálních potřeb. Součástí této podpory jsou i dvě třídy zřízené dle § 16 odst. 9 Školského zákona pro žáky s lehkým mentálním postižením. Ke škole náleží školní družina, která má 9 oddělení, a školní jídelna, která poskytuje stravování výhradně pro žáky a zaměstnance školy. Budova má k dispozici kromě kmenových učeben dalších 10 odborných pracoven, dvě tělocvičny a sportovní areál. Z důvodu nárůstu počtu žáků má základní škola od roku 2018 zřízené odloučené pracoviště na ulici Tyršova v budově Letokruhu.

Základním cílem školy je optimálně rozvíjet vzdělávací i mravní profil žáka v souladu s jeho individuálními předpoklady. Žáci jsou rozdělováni do jednotlivých tříd v rámci ročníku tak, aby se v každé kmenové třídě vzdělávali žáci rozdílného stupně nadání i sociálního zázemí. Klademe důraz na vzdělávací výkon v matematice, v českém a anglickém jazyce. Ve výuce naukových předmětů zdůrazňujeme názornost, k čemuž je škola velmi dobře vybavena didaktickou technikou a ve výchovných předmětech tvoří základ činnostní charakter výuky.

Motto školy: Neústupný v cílech, mírný a shovívavý v metodách a prostředcích.

 

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008