Otevření školy pro dětskou skupinu do 9. 4.

 Od 10. 3. 2021 bude škola otevřena pro děti a žáky rodičů vybraných profesí.

Provoz dětských skupin bude ukončen dne 9. 4. 2021. Žáci ZŠ Letovice, kteří byli do skupiny přihlášeni, mohou v období distanční výuky do této skupiny docházet i nadále v době od 7:00 do 15:30.

Hejtman JMK rozhodnul dne 8. 3. 2021, že Základní škola Letovice, příspěvková organizace se stala součástí škol zajišťujících péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí (viz níže).

Provoz školy od středy 10. 3. 2021 se týká dětí MŠ a tříd 1. stupně ZŠ (2 - 10 let). Škola bude otevřena v době od 6:30 do 16:00. Nástup dětí a žáků od 6:30 do 8:00.

Zápisní lístek (zapisni_listek.pdf) odevzdat v kanceláři školy. Docházka bude aktualizována po 2 týdnech. Pokuste se vyplnit, pokud možno přesně, hlavně odchody dětí.

Oběd a pitný režim je pro přihlášené děti zajištěn. Svačiny a kelímek na pití si vezmou děti s sebou z domova.

Vybavení do školy - přezůvky, oblíbená hračka či kniha a hlavně přístupové kódy na výuku ze svých kmenových škol, popřípadě kontakty na své vyučující, zadání úkolů, svoje zařízení, kterým se do distanční výuky žák připojuje (NTB, tablet). Vhodné oblečení (i na ven). V případě příznivého počasí mohou děti trávit čas i mimo budovu nebo areál školy.

Bezpečnostní opatření
Budou přijímány pouze zdravé děti bez známek onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel). Donést alespoň dvě chirurgické roušky nebo respirátor (vyjma dětí MŠ) na den a v sáčku. Roušky budou děti nosit po celou dobu pobytu ve škole, sundat si ji mohou za účelem distanční výuky, konzumace nápojů a jídel.

Upozorňujeme, že na základě doporučení KHS:

 • v případě zvýšené teploty nebo kašle nesmí být dítě do dětské skupiny přivedeno
 • dítě nesmí být přijato k péči, pokud je v rodině vyhlášena karanténa
 • rodiče nesmí přivést dítě v případě, že přišlo do styku s nakaženou osobou
 • škola dětem nemůže zajistit medikaci léků

Z preventivních a provozních důvodu budou evidovány údaje o dětech a rodičích (např. aktuální zdravotní stav, alergie dětí na potraviny, sdělení profese a dostupný telefonní kontakt na zákonného zástupce, zaměstnavatele, náhradní kontakt v době, kdy dítě bude v péči pedagogických pracovníků).

Vybrané profese:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • starostové obcí,
 • soudci a zaměstnanci soudů,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Soubory ke stažení