Speciální pedagog

Speciální pedagog: Mgr. Renata Kostlánová


Oblasti podpory

Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním specializací v rámci pregraduálního studia a dalších příslušných výcviků nebo jiných vzdělávacích programů.

Školní speciální pedagog zachycuje děti, u nichž se vyskytuje riziko rozvoje SVP, pomáhá dětem, rodičům i učitelům tyto projevy kompenzovat. Soustředí se především na následující oblasti:

Předcházení vzniku problému (prevence), depistážní činnost

 • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně postižené, SPU, zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, žáky talentované, nadané a mimořádně nadané, žáky s hraničními problémy) a žáky s rizikovým chováním
 • Účastní se na zápise budoucích prvňáčků
 • Zachycuje rizikové skupiny dětí s podezřením na specifické poruchy učení a identifikuje potenciální problémy
 • Zprostředkovává stimulační/rozvojové/socializační programy pro rizikové děti
 • Spolupracuje s třídním učitelem, výchovným poradcem, ředitelstvím školy i s ostatními pedagogy zapojených do procesu vzdělávání
 • Spolupracuje na primární prevenci poruch chování
 • Připravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky depistáží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   

Formulace pravděpodobné příčiny problémů (činnost směřující k zajištění projevů a příznaků potíží)

 • Provádí speciálně pedagogické diagnostické činnosti v rámci školy
 • Posuzuje intenzitu problému a doporučuje odborné vyšetření
 • Posuzuje výchovné a vzdělávací potřeby žáka
   

Intervenční činnosti (cílená činnost s žákem)

 • Realizuje individuální práci se žákem v rámci předmětu speciálně pedagogické péče nebo intervence speciálního pedagoga v rámci vyučování nebo po vyučování
 • Realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a intervenci - činnosti reedukační, kompenzační, stimulační se skupinou žáků v průběhu vyučování nebo mimo výuku
 • Realizuje individuální činnosti s žákem za přítomnosti rodičů s následnou vzájemnou konzultací
 • Připravuje podklady a participuje na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, plánu pedagogické podpory nebo podpůrného opatření 1. stupně v kompetenci školy, spolupracuje a konzultuje postup s odborníky poradenských zařízení (PPP, SPC)
 • Průběžně konzultuje s pedagogy a rodiči navržená podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a hodnotí jejich účinnost, navrhuje případné úpravy
 • Průběžně komunikuje s rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Připravuje diagnostické činnosti, shromažďuje a analyzuje údaje o žákovi, vyhodnocuje a interpretuje výsledky vyšetření, záznamy o žácích
 • Vytyčí hlavní problémy žáka, stanoví individuální plán podpory v rámci školy i mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)
 • Připravuje a vyhodnocuje výsledky individuální a skupinové práce se žáky, vyhodnocuje efektivitu nastavených podpůrných opatření
 • Upravuje školní prostředí, zajišťuje speciální pomůcky, didaktické a diagnostické materiály
   

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinuje speciálně pedagogickou péči ve škole
 • Realizuje doporučení a podpůrná opatření ze zpráv ŠPZ
 • Konzultuje s pedagogy přípravu a průběžné úpravy podmínek pro integraci žáků se SVP ve škole
 • Poskytuje metodickou a didaktickou podporu pedagogům a asistentům pedagoga žáků se SVP, poskytuje informace v otázkách speciální pedagogiky
 • Účastní se náslechů v hodinách u žáků se SVP
 • Připravuje a průběžně upravuje podmínky pro integraci žáků se SVP
 • Participuje na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů
 • Účastní se na pracovních poradách školy, poradách vedení a pedagogických radách
 • Pomáhá vytvářet zdravé školní prostředí