Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Protože naše škola není výběrovou školou, nýbrž vzdělává žáky v celém rozsahu nadání, patří strategie a realizace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) k neopomenutelným součástem našeho vzdělávacího programu. Jeho součástí jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy s nadefinovanými úkoly, vnitřní informační systém a pravidla spolupráce jak se zákonnými zástupci žáků, tak dalšími organizacemi (poradenská zařízení, státní orgány a orgány péče o dítě). Vnitřní informační systém školy tvoří páteř vzdělávání žáků se SVP pro všechny typy speciálních potřeb. Tento vnitřní informační systém se uskutečňuje v následujících rovinách:

 • evidence žáků v systému „Bakalář" - všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup k informacím o jednotlivých žácích (dle funkcí na různé úrovni) tak, aby ve své pedagogické činnosti uskutečňovali příslušná opatření
 • jednání týdenních provozních porad, na kterých jsou podávány aktuální informace ohledně jednotlivých žáků
 • jednání pedagogických rad, při kterých třídní učitelé předkládají hodnocení vzdělávání žáků se SVP
 • jednání výchovných komisí ohledně řešení chování konkrétních žáků (zpravidla výchovný poradce, metodik prevence, zainteresovaní pedagogové)
   

Rozdělení způsobu péče dle typu speciálních vzdělávacích potřeb

Žáci se somatickými problémy

 • identifikace problému - oslovení a případná další komunikace se zákonnými zástupci
 • stanovení podmínek průběhu vzdělávání (např. uvolnění z předmětu apod.)
 • zajištění informovanosti a respektování stanovených omezení

 
Žáci se specifickými poruchami učení

 • Včasné upozornění na možnost poruchy, pedagogická diagnostika školním speciálním pedagogem, nastavení podpůrného opatření 1. stupně
 • Stanovení postupných cílů a prostředků nápravy
 • Činnost speciálního pedagoga individuální či skupinovou formou
 • Individuální přístup k žákovi v kmenové třídě s respektováním nastavené podpory
 • Hodnocení účinnosti přijatých opatření
 • Pokud není nastavené podpůrné opatření 1. stupně efektivní, následuje doporučení k odbornému vyšetření ve školském poradenském zařízení

 

Žáci s poruchami chování

 • Identifikace problému poruchy chování žáka
 • Kontakt se zákonnými zástupci, sestavení konkrétních kroků k nápravě
 • Případná spolupráce s orgány péče o dítě, poradenskými zařízeními, Policií ČR
 • Vyhodnocení výsledků jednotlivých opatření
   

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a žáků s hraničním nadáním

 • Identifikace problému žáka, případné vyšetření ve školském poradenském zařízení
 • Stanovení konkrétních cílů a postupných kroků k eliminaci problémů
 • Individuální přístup k žákovi v kmenové třídě s dodržováním natavených podpůrných opatření
 • Hodnocení účinnosti přijatých opatření


Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Škola vytváří prostor těmto žákům pro rozvoj těmito způsoby:

 • Širším začleněním samostatné práce a individuálního přístupu v běžných vyučovacích jednotkách, ve kterých je žákům umožněno individuální tempo práce, různé stupně aplikace učiva a tvorba samostatných projektů
 • Začleňováním těchto žáků na přípravu do školních a vyšších kol soutěží - škola obsazuje všechny základní soutěže
 • Nabídkou nepovinných předmětů