Volba povolání

Vážení rodiče,

Základní škola Letovice pořádá každoročně setkání představitelů středních škol s žáky devátého ročníku a s jejich rodiči. Letos se bohužel tato setkání v rámci protiepidemiologických opatření nemohla fakticky ve škole uskutečnit, žákům i Vám rodičům byly nabídnuty možnosti on-line DOD na školách, které nás o to požádaly, stejně jako odkaz na nabídku SŠ. Ani současná doba neumožňuje vesměs osobní návštěvy SŠ, v případě vašeho výběru doporučuji podívat se vždy na webové stránky dané školy, kde případné možnosti bývají uvedeny. I nadále platí možnost dotazů na výchovnou poradkyni a tím i individuálních konzultací přímo ve škole.

Informace k přihláškám na SŠ

  • Nejpozději v posledním týdnu ledna, pokud žáci budou ve škole, dostanou ze školy vytisknuté dvě přihlášky s předtištěnou úvodní stranou i známkami za dané období. Následně bude potřeba doplnit vámi zvolené SŠ, obory, termíny přijímacích zkoušek, podpisy, případně, vyžaduje-li to vámi zvolená škola (viz Atlas školství, který žáci 9.ročníků obdrželi nebo webové stránky zvolené SŠ), zajistit lékařské potvrzení, potvrdit lékařem až po vyplnění přihlášky.
    V případě, že by žáci do konce ledna nenastoupili zpět na prezenční výuku do školy, budou vyzváni zákonní zástupci žáků v týdnu od 25. 1. 2021 k vyzvednutí přihlášek a současně zápisových lístků oproti podpisu.
  • Přihlášky se odevzdávají na SŠ do 1. 3. 2021 (nejlépe osobně na ředitelství SŠ). V případě zasílání přihlášek poštou je vhodné volit doporučený dopis
  • Obě přihlášky se vyplňují stejně (jako přes kopírák), nezaměňovat pořadí škol
  • Pořadí škol na přihlášce nevypovídá nic o žákově preferenci, ale pouze stanoví termín přijímacích zkoušek - viz webové stránky SŠ, do 31. 1. 2021 mají ředitelé SŠ povinnost vyhlásit 1. kolo přijímacího řízení, tedy upřesnit i termíny konání buď jednotné přijímací zkoušky (JPZ) nebo školní přijímací zkoušky (ŠPZ). Nutné sledovat webové stránky zvolené SŠ. V letošním školním roce může ředitel SŠ v termínu do 8. 3. 2021 rovněž rozhodnout o nekonání JPZ nebo ŠPZ (pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů). Přijímací zkoušky se konají obvykle v měsící dubnu JPZ - pro 4leté obory s maturitní zkouškou - 12. a 13.4. 2021, JPZ pro víceletá gymnázia 14. a 15.4. 2021. V případě konání ŠPZ - obory s maturitní zkouškou v termínu 12. - 28. 4. 2021, obory bez maturitní zkoušky v termínu 22. - 30. 4. 2021 (bude upřesněno do 8.3. 2021)
  • Kód oboru rovněž zjistíte v Atlase školství, příp. na webových stránkách střední školy
  • K přihlášce je možno přiložit výsledkové listiny ze soutěží

Přijímačky - co musím vědět - školní rok 2020/2021

Podrobné informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz

Ve školním roce 2020/2021 v důsledku mimořádné situace v rámci protiepidemiologických opatření dochází k mnoha změnám ve vzdělávání, které se dotýkají i přijímacího řízení na SŠ a VŠ
Odevzdání přihlášky
- u všech oborů do 1.3.2021, u škol s talentovou zkouškou - do 30. 11. 2020)!!!!
(předtištěné přihlášky obdrží žáci u vých. poradkyně)

Hlásím se do maturitního oboru - obecné informace

První změnou je pro ředitele SŠ možnost volby Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) nebo Školní přijímací zkoušky (ŠPZ), rozhodnutí uveřejní SŠ do 31.1.2021, kdy vyhlásí 1.kolo přijímacích zkoušek s upřesněním informací. V termínu do 8. 3. 2021 může ředitel SŠ rovněž rozhodnout o nekonání JPZ nebo ŠPZ (pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů).

"V letošním školním roce dále v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 ve druhém pololetí šk.roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí šk.r. 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno."

Jednotná přijímací zkouška

Když se hlásíš do dvou maturitních oborů, vykonáš zkoušky dvakrát. Výhodou ale je, že se ti do hodnocení započítá vždy ten lepší výsledek.
Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je také vyhodnocuje.
Jednotné testy se tě netýkají, jestliže chceš zkusit maturitní obor s talentovou zkouškou nebo umělecký obor v konzervatoři.
Hlásíš se na Gymnázium se sportovní přípravou? I když se také řadí do oborů s talentovkami, jednotnou zkouškou musíš projít.
Pro jednotnou zkoušku stanovuje dva termíny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V prvním termínu vykonáš zkoušku ve škole, kterou uvedeš v přihlášce na prvním místě. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí.

Školní přijímací zkouška

Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky, může škola organizovat ještě i vlastní školní zkoušku (viz informace v úvodu). V takovém případě bys vykonával/a zkoušky ve dvou dnech, lépe řečeno možná i ve čtyřech, když se přihlásíš do dvou škol.
Konkrétní informace, jak je to u tvého oboru, najdeš webových stránkách příslušné školy. Pokud školní zkoušku do oboru škola vyhlásí (může, ale nemusí), ředitel určí dva volitelné termíny pro její vykonání. Vybereš si jeden z těchto termínů, ale pozor, musíš jej napsat do přihlášky (viz termíny).

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

4. ledna - 31. ledna 2021 talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou a na konzervatoř.
Do 31. ledna 2021 - žáci do oborů s talentovou zkouškou obdrží na ZŠ zápisový lístek (zák. zást. oproti podpisu).
Jednotná přijímací zkouška - 1. termín konání - 12. dubna 2021 , 2. termín 13. dubna 2021 - 4leté obory (gymnázia a odborných škol s MZ), 14. dubna 2021 a 15. dubna 2021 - do víceletých gymnázií. Tyto celostátně stanovené termíny JPZ se v přihlášce neuvádí.
Do 15. března 2021 - žáci do oborů bez talentové zkoušky obdrží na ZŠ zápisový lístek (zák. zást. oproti podpisu)
Náhradní termíny pro všechny obory:
1. termín 12. května 2021, 2. termín 13. května 2021

Školní přijímací zkouška, kterou může v letošním šk. r. 2020/2021 stanovit ředitel SŠ, je stanovena v 1. kole v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2021 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a v období od 22. dubna do 30. dubna 2021 pro ostatní obory vzdělávání.

Kritéria přijímacího řízení - vyhlášení a hodnocení

O kritériích, tedy, co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho nebo jednotná přijímací zkouška nebo, zda se bude či nebude přijímací zkouška konat, a jak se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy.
S kritérii a způsobem bodového hodnocení se seznámíš na webových stránkách konkrétních středních škol.

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, výsledky školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena.
Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky. Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % u všech oborů a u oborů gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Když se přihlásíš do dvou maturitních oborů a jednotnou zkoušku tak vykonáš dvakrát, vždy se ti započítá ten lepší výsledek.

Jak to u zkoušek dopadlo

V termínu od 5. do 15. února 2021 zveřejní ředitel SŠ výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou (do 5.4.2021).
U oborů vzdělání s maturitní zk. a stanovenou JPZ Centrum zpřístupní výsledky školám do 28. 4. 2021. Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději do 2 pracovních dnů zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole a do 30. 4. 2021 vyhlásí výsledky daných přijímacích zkoušek.
U oborů vzdělání bez maturitní zk. (ŠPZ) ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se ŠPZ konala, jinak v termínu 22. 4. - 30. 4. 2021, pokud se ani ŠPZ nekonala.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (alespoň 15 dnů) jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro případné odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Rozhodnutí o přijetí nečekej písemně. Jestliže uspěješ v obou školách, je na tobě, kterou si vybereš. Písemné oznámení dostaneš pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře tvůj druhý výběr. Kdyby nevyšel ani ten, zkusíš to ve druhém kole přijímaček.

Přijetí a povinný zápis ke studiu

Svůj zájem o studium potvrdíš tak, že řediteli střední školy odevzdáš zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Jde o povinný krok. Když lístek nepředáš, vzdáváš se svého práva přijetí, např. nastupuješ do druhé školy a lístek jsi odevzdal/a tam. Podání zápisového lístku se týká pouze denní formy vzdělávání. Jeden tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole (viz termíny).
Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.
Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.
Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Informace lze dále nalézt: