Autoevaluace školy

Vlastní evaluací školy chápeme jako zpětnovazební mechanismus, který umožňuje objektivní a včasné zjištění úrovně naplňování školou stanovených cílů.
 

Cíle vlastního hodnocení školy

Základním cílem provádění autentického vlastního hodnocení školy je získávat včasné a objektivní informace o rozhodujících indikátorech kvality školy, což znamená soustředit se na následující oblasti:

 • úroveň kvality vzdělávání v jednotlivých sledovaných vzdělávacích oblastech
 • úroveň zajištění podnětného, vstřícného a bezpečného prostředí ve škole
   

Oblasti vlastního hodnocení

a) Úroveň kvality vzdělávacího procesu

 • v oblasti předmětů matematiky, český jazyk, anglický jazyk
 • v oblasti předmětů naukového charakteru
 • v oblasti předmětů výchovného charakteru
 • v oblasti péče o nadané žáky a žáky se specifickými poruchami učení a chování

b) Klima školy

 • v oblasti respektování a dodržování pravidel jednání a chování
 • v oblasti způsobu řešení výchovných problémů
 • v oblasti komunikace uvnitř školy a se zákonnými zástupci žáků
   

Kritéria vlastního hodnocení

a) Pro hodnocení úrovně vzdělávacího procesu:

 • přidaná hodnota v předmětech M,ČJ a AJ
 • kvalita vyučovacího procesu v předmětech naukového charakteru (názornost, strukturovanost, důraz na dovednostní prvky)
 • míra činnostního zapojení žáků v předmětech výchovného charakteru
 • účast a výsledky žáků v soutěžích
 • míra, příčiny a řešení selhávání žáků ve vzdělávacích oblastech

b) Pro hodnocení úrovně klima školy:

 • stupeň dodržování pravidel jednání a chování ve škole
 • efektivita řešení výchovných problémů
 • vyhodnocování četnosti závažných přestupků a následných výchovných opatření
   

Formy vlastního hodnocení

 • Výroční zpráva školy - dokument, který vypracovává ředitel školy za každý školní rok
 • Vyhodnocení úrovně plnění očekávaných výstupů za 1. období 1. stupně - provádí Úsekové metodické sdružení 1. stupně (3. ročník, červen)
 • Vyhodnocení úrovně plnění očekávaných výstupů za 1. stupeň - provádí zástupce ředitele pro 1. stupeň (5. ročník, červen)
 • Vyhodnocení úrovně plnění očekávaných výstupů za 2. stupeň - provádí zástupce ředitele pro 2. stupeň (9. ročník, červen)
 • Vyhodnocení úrovně péče o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - provádí výchovný poradce a speciální pedagog (červen)
 • Vyhodnocení klimatu školy - provádí ředitel školy (červen)
 • Vyhodnocení úrovně plnění výstupů v ŠVP v jednotlivých předmětech - provádí jednotlivá metodická sdružení (červen)
 • Zprávy třídních učitelů o úrovni vzdělávacích a výchovných cílů na čtvrtletních pedagogických radách
   

Nástroje vlastního hodnocení

 • Dotazníková šetření pro žáky , rodiče a učitele (např. Mapa školy).
 • Průběžné hodnocení naplňování výstupů témat, tématických celků, předmětů a oblastí ze strany jednotlivých vyučujících.
 • Hospitační činnost, soustavné pozorování a průběžné hodnocení vedením školy.
 • Testování žáků standardizovanými testy (např. Cermat, SCIO, Kalibro) v oblasti matematiky, českého a anglického jazyka.
 • Rozbory řešení výchovných a vzdělávacích problémů.
 • Účast žáků v soutěžích, zájem žáků o volitelné předměty.
 • Využití školou vytvořených didaktických testů (např. čtvrtletních prací) za účelem vyhodnocení míry naplňování obecných vzdělávacích cílů stanovených pro jednotlivé předměty.