Informace o škole

Základní škola Letovice je plně organizovanou základní školou, kterou zřizuje Město Letovice. Školu navštěvují žáci z Letovic a z dalších 15 samostatných obcí severní části okresu Blansko. Celkem 86 zaměstnanců školy zajišťuje vzdělávání pro téměř 800 žáků. Z takto velkého počtu je zřejmé, že ve škole jsou zastoupeni žáci, kteří vykazují různý stupeň nadání, mají různé osobní zájmy a přicházejí z rozmanitého sociálního zázemí. Nadaným žákům škola dlouhodobě poskytuje možnost rozvíjet svůj vzdělanostní potenciál prostřednictvím volitelných i nepovinných předmětů, přípravou a účastí na široké škále soutěží. Žáci mají možnost zapojovat se do zahraničních projektů. Žákům se vzdělávacími i výchovnými obtížemi poskytují pedagogové podporu dle jejich individuálních potřeb. Součástí této podpory jsou i dvě třídy zřízené dle § 16 odst. 9 Školského zákona pro žáky s lehkým mentálním postižením. Ke škole náleží školní družina, která má 9 oddělení, a školní jídelna, která poskytuje stravování výhradně pro žáky a zaměstnance školy. Budova má k dispozici kromě kmenových učeben dalších 10 odborných pracoven, dvě tělocvičny a sportovní areál. Z důvodu nárůstu počtu žáků má základní škola od roku 2018 zřízené odloučené pracoviště na ulici Tyršova v budově Letokruhu.

Základním cílem školy je optimálně rozvíjet vzdělávací i mravní profil žáka v souladu s jeho individuálními předpoklady. Žáci jsou rozdělováni do jednotlivých tříd v rámci ročníku tak, aby se v každé kmenové třídě vzdělávali žáci rozdílného stupně nadání i sociálního zázemí. Klademe důraz na vzdělávací výkon v matematice, v českém a anglickém jazyce. Ve výuce naukových předmětů zdůrazňujeme názornost, k čemuž je škola velmi dobře vybavena didaktickou technikou a ve výchovných předmětech tvoří základ činnostní charakter výuky.

Motto školy: Neústupný v cílech, mírný a shovívavý v metodách a prostředcích.