Informace o poradenském pracovišti

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, Školským zákonem, metodickými pokyny MŠMT. Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm. Rozsah činnosti je stanoven uvedenými vyhláškami. Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy, se zákonnými zástupci žáků, se ŠPZ, odbory sociální péče - OSPOD, policií, se SVP, zdravotnickými zařízeními a odbornými zdravotnickými pracovišti.

Hlavní oblasti činnosti:

  1. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. Podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných
  3. Péče o žáky s neprospěchem
  4. Péče o žáky se sociokulturním znevýhodněním
  5. Řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená absence, zvýšená omluvená absence
  6. Kariérní poradenství
  7. Prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů
  8. Prevence, poradenství a řešení obtíží souvisejících s psychickými, osobnostními a socializačními problémy žáků
  9. Servis pedagogům

Kontakty:

Vedoucí ŠPP:

PhDr. Eva Hejlová, výchovná poradkyně, školní psycholog,e.hejlova@zsletovice.cz

 Členové ŠPP:

Mgr. Renata Kostlánová, speciální pedagožkar.kostlanova@zsletovice.cz
Mgr. Ivana Kotoulková, metodička prevencei.kotoulkova@zsletovice.cz