Zápis žáků

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2024/2025 se koná v sobotu 6. dubna 2024 od 8:00 do 14:00 hodin v budově Základní školy Letovice, Komenského 5.  Termín náhradního zápisu je v pondělí 22. 4. 2024 od 14:00 do 17:00. 

  • Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
  • Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2017, které dosud nezahájily školní docházku a mají udělen odklad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě, že se k zápisu nedostaví, jsou zákonní zástupci povinni do 22. 4. 2024 písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Letovice (viz žádost níže).
  • Dřívější nástup do školy – k zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi narozenými v době od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
  • U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě zápisu žáka, na kterého se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině je nutné navíc doložit:

  • vízový doklad dítěte
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
  • místo pobytu dítěte v ČR pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

Při zápisu vám bude přiděleno registrační číslo. S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo +420 516 474 548, emailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz.

Postup při oznamování přijetí k základnímu vzdělávání, který je jednoznačně upraven ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi osobně při zápisu. Seznam bude zveřejněn od 15. 5. 2024 na dveřích hlavního vchodu budovy školy a zároveň na webových stránkách www.zsletovice.cz, přičemž místo jména a příjmení žáka bude uvedeno jeho registrační číslo. Účastník má možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Stejnopis správního rozhodnutí o přijetí bude možné si vyzvednout v kanceláři školy.

V případě, že jste podali žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, pak se žádosti vyhoví za splnění podmínek: doložením doporučení příslušného poradenského zařízení a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa do 31. 5. 2024. Rozhodnutí ředitele bude zasláno na adresu žadatele.

Podrobnější informace o organizaci školního roku 2024/2025 vám předáme na schůzce, která se uskuteční v červnu 2024.

datum narození dítětetyp zápisurodič vyplní tiskopisrodič doloží k tiskopisu
1.9.2017-31.8.2018řádnýžádost o přijetírodný list dítěte
1.9.2017-31.8.2018odkladžádost o přijetí
a také
žádost o odklad
a) rodný list dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení (do 31. 5.)
c) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (do 31. 5.)
1.9.2016-31.8.2017po odkladužádost o přijetía) rodný list dítěte
b) rozhodnutí jiné školy v případě, že mu odklad neudělila naše škola
1.9.2018-31.12.2018předčasný zápisžádost o předčasné přijetía) rodný list dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení (do 31. 5.)
1.1.2019-30.6.2019předčasný zápisžádost o předčasné přijetía) rodný list dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení (do 31. 5.)
c) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (do 31. 5.)

Žádost lze vyplnit při zápisu ve škole, nebo ji lze vyplněnou k zápisu donést.

Při zápisu u dětí zjišťujeme hravou formou jejich sociální vývoj, úroveň zrakového a sluchového vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci, matematické představy, výslovnost, práceschopnost, sebeobslužné činnosti.

Kritéria k přijímání dětí k plnění školní docházky

Základní škola Letovice stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat ředitel základní školy při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v první třídě základní školy. 

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. 

Kapacita prvních tříd školního roku 2024/2025 je 90 žáků.

Do první třídy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1. děti s trvalým pobytem a cizinci s místem pobytu  v Letovicích nebo místních částí (Babolky, Dolní Smržov, Chlum, Jasinov, Kladoruby, Kochov, Lhota, Meziříčko, Novičí, Podolí, Slatinka,  Třebětín, Zábludov, Kněževísko, Zboněk, Klevetov) a společného školského obvodu (Skrchov, Pamětice),

2. děti s místem trvalého pobytu v jiné obci, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,

3. ostatní děti.

Soubory ke stažení