Zápis žáků

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2022/2023 se koná v sobotu 9. dubna 2022 od 8:00 do 14:00 hodin v budově Základní školy Letovice, Komenského 5.  Termín náhradního zápisu je v pondělí 25. 4. 2022 od 14:00 - 17:00. Zápis se týká žáků s českou státní příslušností.

Zvláštní zápis pro žáky (cizince) proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 15:00 - 17:00.

  • Zápis v řádném termínu – povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
  • Žáci s odkladem – děti narozené před 1. 9. 2015, které dosud nezahájily školní docházku a mají udělen odklad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě, že se k zápisu nedostaví, jsou zákonní zástupci povinni do 22. 4. 2022 písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Letovice (viz žádost níže).
  • Dřívější nástup do školy – k zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi narozenými v době od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
  • U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Při zápisu vám bude přiděleno registrační číslo. S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo +420 516 474 548, emailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz.

Postup při oznamování přijetí k základnímu vzdělávání, který je jednoznačně upraven ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi osobně při zápisu. Seznam bude zveřejněn od 6. 5. 2022 na dveřích hlavního vchodu budovy školy a zároveň na webových stránkách www.zsletovice.cz, přičemž místo jména a příjmení žáka bude uvedeno jeho registrační číslo. Účastník má možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Stejnopis správního rozhodnutí o přijetí bude možné si vyzvednout v kanceláři školy.

V případě, že jste podali žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, pak se žádosti vyhoví za splnění podmínek: doložením doporučení příslušného poradenského zařízení a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa do 31. 5. 2022. Rozhodnutí ředitele bude zasláno na adresu žadatele.

Podrobnější informace o organizaci školního roku 2022/2023 vám předáme na schůzce, která se uskuteční v červnu 2022.

datum narození dítětetyp zápisurodič vyplnírodič doloží
1.9.2015-31.8.2016řádnýžádost o přijetí.
doc, .pdf
rodný list dítěte
1.9.2015-31.8.2016odkladžádost o přijetí
.doc, .pdf
a také
žádost o odklad.
doc, .pdf
a) rodný list dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení (do 31. 5.)
c) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (do 31. 5.)
1.9.2014-31.8.2015po odkladužádost o přijetí
.doc, .pdf
a) rodný list dítěte
b) rozhodnutí jiné školy v případě, že mu odklad neudělila naše škola
1.9.2016-31.12.2016předčasný zápisžádost o předčasné přijetí.
doc, .pdf
a) rodný list dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení (do 31. 5.)
1.1.2017-30.6.2017předčasný zápisžádost o předčasné přijetí.
doc, .pdf
a) rodný list dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení (do 31. 5.)
c) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (do 31. 5.)

Žádost lze vyplnit při zápisu ve škole, nebo ji lze vyplněnou k zápisu donést.

Soubory ke stažení