Školní družina

O přijímání dětí do školní družiny (ŠD) rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce (zápisovém lístku) a splněných kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není nárok. Do ŠD nemusí být přijato dítě, které řádně a včas neplatilo v minulých letech poplatky za ŠD nebo závažným způsobem porušil řád ŠD. 

S ohledem na kapacitu ŠD, stanovujeme kritéria pro přijetí:

1. Dítě je žákem 1. stupně základní školy.

2.  Přednostně bude přijato dítě v pravidelné denní odpolední docházce do ŠD (4 – 5 dní v týdnu) před dítětem navštěvujícím ŠD jen některé dny.

3. Při překročení kapacity ŠD rozhoduje o přijetí věk dítěte a dojíždění do školy z místa bydliště.

Zápisní lístek

V den zahájení školního roku (4. 9. 2023) děti obdrží zápisní lístky, které rodiče vyplní a obratem vrátí třídní učitelce či vychovatelce ŠD. Nejzazší termín odevzdání zápisního lístku do ŠD je stanoven na 6. 9. 2022. 

Doba pobytu dítěte ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Velmi důležitý je záznam o odchodu dítěte ze školní družiny (v kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu), telefonní číslo zákonných zástupců a zdravotní stav dítěte. 

Zadní strana zápisního lístku musí obsahovat sdělení, zda dítě bude odcházet domů ze ŠD samo, nebo bude vyzvedáváno, v kolik hodin a kým. Vše podepsáno zákonným zástupcem.

Pokud Vaše dítě nebude odcházet ze ŠD samo, je nutné doplnit do zápisního lístku do ŠD jména všech osob, které jsou oprávněny dítě vyzvedávat. V případě, že tak neučiníte, nebude dítě osobě, která není uvedena v zápisním lístku vydáno. 

Jakékoliv změny údajů v zápisním lístku (změna kontaktních čísel pro případ nenadálých situací, upozornění na zdravotní problémy dítěte) musí zákonní zástupci dodat písemně.                             

Změna odchodu dítěte ze ŠD či odchod s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče předem vychovatelce písemně (omluvenka ŠD – ke stažení na webu nebo u vychovatelky, email), doplněné datem a podpisem. Bez písemné omluvenky bude dítě ze ŠD uvolněno podle údaje na zápisním lístku. TELEFONICKY ANI SMS OMLOUVAT NELZE.

Upozornění pro rodiče

 • Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD při ZŠ Letovice činí 60, - Kč za jeden měsíc.
 • 300,- Kč za září 2023 - leden 2024 bude vybírán v říjnu 2023 ( do 31. 10.  2023)
 • 300, - Kč za únor 2024 - červen 2024 bude vybírán v únoru 2024 (do 28. 2. 2024).
 • Peníze vždy odevzdejte  vychovatelce příslušného oddělení ŠD, které navštěvuje Vaše dítě.
 • Žádáme o dodržení termínu odevzdání peněz.

 
Telefon

 • +420 731 211 310 - mobilní telefon do ŠD, volat v mimořádných případech
 • 6:30 - 8:00, 11:30 - 16:00
 • děti ze ŠD nadále omlouvat písemně
   

Provoz ve školní družině

 • Provozní doba: 6:30 - 8:00 (dvě oddělení), 11:35 - 16:00.
 • Od 15,00 se děti spojují  do oddělení I.,III. nebo V.
 • Každou změnu v docházce do ŠD písemně.
 • Žáky je nutné vyzvednout do 13:00 hodin (pokud budou odcházet dříve sami, nebo je budou vyzvedávat sourozenci po skončení vyučování), poté budou propouštěny, nebo si je budete moci vyzvednout ve 13:45 hodin, aby ŠD měla možnost vykonávat nenarušovanou, souvislou činnost i mimo budovu školy.
 • Po 14 hodině si již můžete děti vyzvedávat až do 16:00 průběžně.
 • Žádáme, aby i odchody do kroužků a ZUŠ byly přizpůsobeny těmto časům.
 • V případě mimořádných situací bude vychovatelka postupovat individuálně.
 • Žádáme rodiče, aby dětem, které zůstávají ve školní družině déle než do 14:00 hodin dávali na odpoledne svačinu.
 • Stejný provoz platí i na odloučeném pracovišti na Letokruhu.
 • V období školních prázdnin je družina mimo provoz.
oddělenítřídyvychovatelkaumístění
I. Trefná DagmarA13
II. Brablecová StanislavaA12
III. Trefná GabrielaA11
IV. Martínková Irenapřístavba
V. Čechurová Věrapřístavba
VI. Přichystalová DagmarB11 - 1.A
VII. Jirušová LenkaB12 - 1.B
VIII. (Letokruh)Bednářová JanaLetokruh
IX. (Letokruh)Sedláková JanaLetokruh

Od 15.00 se děti spojují do oddělení I., VI., V.

Pozor

Vchod školy od zadních družin pro veřejnost uzavřen.

K vyzvedávání dětí z oddělení III. Martínková Irena a odd. IV. Čechurová Věra používejte hlavní vchod a přes jídelnu projděte pro děti do těchto oddělení.

Od 15:30 do 16:00 hodin je hlavní vchod do školy uzavřen. Vyzvedávání dětí na zvonek.

Při vyzvedávání dětí zvoňte: ŠD I Trefná D., ŠD V D. Přichystalová, ŠD III Martínková.

Do ŠD si dítě přinese:

 • Sportovní oblečení na pobyt venku (podle uvážení rodičů)
 • Láhev ovocného sirupu
 • Krabičku papírových kapesníků

Soubory ke stažení