Organizace výuky od 10. 5. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 3. 5. 2021 je škola od 10. 5. 2021 otevřena pro  prezenční výuku žákům 1. stupně i 2. stupně v rotačním způsobu střídání tříd.

Škola bude otevřena

a) pro žáky 1. stupně od 7:00 do 15:30,

b) pro žáky 2. stupně od 7:15 do 15:30.

 Žáci po příchodu do školy a přezutí v šatnách budou odcházet do svých tříd. Po skončení výuky budou žáci odcházet do školní družiny nebo domů.

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 budou do školy prezenčně docházet žáci tříd 1.A, 1.B, 1.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D na budově Komenského; 5.B, 5.C na budově Letokruhu. Ostatní třídy budou vyučovány distančně.

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 budou do školy prezenčně docházet žáci tříd: 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D na budově Komenského; 5.A na budově Letokruhu. Ostatní třídy budou vyučovány distančně.

Žáci speciálních tříd 1.P, 2.P budou vzděláváni prezenční formou.

Žáci na prezenční výuce budou vzděláváni dle standardního rozvrhu s částečným omezením v hodinách hudební a tělesné výchovy a v hodinách, kde není možné dodržet homogenitu třídy.
Školní družina bude po skončení prezenční výuky zajištěna pro žáky 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku a třídy 1.P do 15:30.

Školní jídelna bude v provozu pro žáky na prezenční výuce. Žáci na distanční výuce si pak mohou  odebrat oběd do jídlonosiče v době od 13:00 do 13:25. Je nutné si obědy přihlásit na www. strava.cz nebo telefonicky.

Žáci při vstupu do školy musí být vybaveni chirurgickou rouškou či respirátorem, dodržovat hygienická pravidla, se kterými budou seznámeni, dodržovat skupinovou izolaci. Do školy není povolen vstup jakékoliv osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Žáci 1. stupně se budou ve škole 1x týdně (pondělí), žáci 2. stupně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) před vyučováním testovat neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). Při tomto testování je povolena osobní účast zákonných zástupců žáků 1. - 3. ročníku. Pokud žák odmítne testování, nemůže být ve škole prezenčně vzděláván. Testování se nebude provádět u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je nutno doložit písemné potvrzení s datem testu.

Provoz skupiny žáků 1. stupně ZŠ Letovice rodičů vybraných profesí pokračuje a bude zajištěn v týdnech, kdy je žák na distanční výuce, a to v době od 7:00 do 15:30. Rovněž zde bude probíhat 1x týdně antigenní testování. Zápisní lístek pro nové žáky je nutné po tel. domluvě odevzdat v kanceláři školy. 

Jedná se o žáky, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,

h) sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

k) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo

l) zaměstnanci Finanční správy České republiky.