Obědy zdarma 2024/2025

ZŠ Letovice se bude zapojovat do projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2024/2025. Předmětem dotačního programu je podpora žáků z rodin v hmotné nouzi formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování.

Za děti, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat děti žijící v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby jim bylo poskytováno školní stravování za úplatu. Jedná se o děti, které splňují alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

·         jsou z rodin, které se nachází v hmotné nouzi, tzn. z rodin pobírajících doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí,

·         jsou z rodin pobírajících dávku v pěstounské péči,

·         jsou z rodin, jejichž nepříznivá finanční situace byla posouzena třetí stranou a tato strana vyjádřila souhlasné stanovisko k zapojení dítěte do projektu. Jedná se o případy, kdy v rodině nastaly nepříznivé podmínky, např. exekuce, insolvence, nemoc/úmrtí zákonného zástupce, kdy poskytování bezplatného školního stravování překlene dobu finanční tísně, např. než je vyplácen sirotčí důchod, dlouhodobé ošetřování člena rodiny a s ním spojený výpadek na straně příjmů domácnosti apod.

Třetí stranou se pro účely tohoto dotačního programu explicitně rozumí jedna z níže uvedených stran:

·         sociální pracovníci obcí II. a III. typu,

·         OSPOD,

·         školské zařízení, které dítě navštěvuje – ředitel školského zařízení dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

·         poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami (zejména terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi),

·         právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí.

Při přípravě žádosti o poskytnutí dotace bude škola vycházet z doložených čestných prohlášení zákonných zástupců dětí o pobírání dávek hmotné nouze. Na základě počtu dodaných čestných prohlášení pak škola stanoví výši rozpočtu projektu.

V případě, že bude dítě zařazeno do projektu na základě posouzení nepříznivé finanční situace rodiny dítěte 3. stranou, bude povinně vyplněna a podepsána strana 3 čestného prohlášení.

Žádáme tedy rodiče, kteří by chtěli zapojit své dítě do tohoto programu, k vyplnění čestného prohlášení a doručení do kanceláře školy do 28.06.2024. Jako přílohu čestného prohlášení pak doloží zákonný zástupce dítěte/osoba, které bylo dítě svěřeno do péče potvrzení Úřadu práce o pobírání doplatku na bydlení a/nebo příspěvku na živobytí, nebo pobírání dávky v pěstounské péči. Potvrzení Úřadu práce lze doložit i dodatečně, nejdéle pak do 31.08.2024.

Soubory ke stažení