Zvláštní zápis pro děti cizince

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyhlašuje ředitel školy zvláštní zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023 pro děti cizince , kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na 2. 6. 2022 od 15:00 do 17:00. 

K zápisu je třeba donést:

a) doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce (pas, vízum, doklad o strpění, rodný list dítěte)

b) potvrzení o místě pobytu v ČR

 Při zápisu vám bude přiděleno registrační číslo. S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo +420 516 474 548, emailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz.

Postup při oznamování přijetí k základnímu vzdělávání, který je jednoznačně upraven ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi osobně při zápisu. Seznam bude zveřejněn od 10. 6. 2022 na dveřích hlavního vchodu budovy školy a zároveň na webových stránkách www.zsletovice.cz, přičemž místo jména a příjmení žáka bude uvedeno jeho registrační číslo. Účastník má možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Stejnopis správního rozhodnutí o přijetí bude možné si vyzvednout v kanceláři školy.

V případě, že jste podali žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, pak se žádosti vyhoví za splnění podmínek: doložením doporučení příslušného poradenského zařízení a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa do 30. 6. 2022. Rozhodnutí ředitele bude zasláno na adresu žadatele.

Soubory ke stažení